Diễn đàn hỏi đáp, cung cấp thông tin cho cộng đồng

Thuật ngữ chuyên ngành mắt [PDF]

Opthalm/o-, Opt/o-, -opia, Diplo, Ambi-, -opter, -tropia, Phor-, Blephar/o-, Conjunctiv/o, Phac/o, Scler/o, Ir/o, Irid/o, Retin/o, Cor/o, Core/o, Kerat/o, Cycl/o, Lacrim/o, Dacry/o

Bài giảng các thuật ngữ cơ bản, một số chữ viết tắt về chuyên ngành mắt.

Opthalm/o-, Opt/o-, -opia, Diplo, Ambi-, -opter, -tropia, Phor-, Blephar/o-, Conjunctiv/o, Phac/o, Scler/o, Ir/o, Irid/o, Retin/o, Cor/o, Core/o, Kerat/o, Cycl/o, Lacrim/o, Dacry/o…

[Slide] Ophthalmology Term.pdf

Bình luận
Loading...